SFA Logo

HuvudMeny
Huvudsida
Nyheter
SFA FAQ
HTML Äventyr
Länkar

SoloMeny
Solo 2.0
Solo FAQ
Soloäventyr
Skapa Äventyr

sfa_solo@hotmail.com

Skapa Äventyr

INLEDNING

Att skapa ett eget soloäventyr till Solo 2.0 är mycket lätt tekniskt sätt, men om man vill skapa ett stort och bra äventyr bör man skissa ned äventyret på papper först så att man har allting klart för sig innan man sätter igång på allvar. Här nedan ska vi nu grundligt gå igenom alla funktioner och knep för att skapa ett bra soloäventyr.

För dig som aldrig spelat något soloäventyr innan bör nämnas att ett soloäventyr är som en novell som är indelade i en mängd stycken (sk. platser) och där Du själv kan påverka historiens gång genom att välja olika alternativ för att på det sättet hoppa mellan dessa platserna.

För att skapa ett eget soloäventyr behöver Du en ordbehandlare (t.ex. Anteckningar), där Du skriver ned hela äventyret, och Solo Kompilator 2.0, som kompilerar text filen till en solo-fil. Solo Kompilator 2.0 medföljer Solo 2.0 och kan laddas ned under Solo 2.0 i SoloMenyn.

FUNKTIONER

Kommentarer (//)
För att göra kommentarer i äventyret använder man sig av '//'. All text som skrivs till höger (på samma rad) om dessa två tecken kommer inte hanteras av kompilatorn.

Titel (Titel:)
För att specifisera namnet på äventyret skriver man 'Titel:' följt av äventyrets namn.

Författare (Författare:)
För att specifisera vem som skrivit äventyret skriver man 'Författare:' följt av författarens namn.

Deklarationer (¤)
För att deklarera variabler använder man sig av '¤' följt av variabelnamnet och därefter variabeltypen. Variabelnamnet får vara ett påhittat namn. Variabeltypen måste dock vara en av följande (6):
SFÄ = Singel Färdighet
MFÄ = Multipel Färdighet
SKF = Singel Konkret Föremål
MKF = Multipel Konkret Föremål
SAF = Singel Abstrakt Föremål
MAF = Multipel Abstrakt Föremål
Exempel på deklarationer:
¤Klättra = MFÄ
¤Svärd = SKF
¤Guldmynt = MKF
¤Larm = SAF

Platser ([])
För att specificera namnet på en plats skriver man '[' följt av namnet på platsen och därefter ']'

Singel Färdigheter/Föremål (<>)
För att erhålla en Singel Färdighet eller ett Singel Föremål skriver man '<' följt av ett '+' därefter namnet på färdigheten eller föremålet och slutligen '>'
För att bli av med en Singel Färdighet eller ett Singel Föremål skriver man '<' följt av ett '-' därefter namnet på färdigheten eller föremålet och slutligen '>'
Exempel:
<+Svärd>
<-Svärd>

Multipel Färdigheter/Föremål (<>)
För att erhålla en Multipel Färdighet eller ett Multipel Föremål skriver man '<' följt av ett '+' därefter namnet på färdigheten eller föremålet därefter ':' därefter mängden och slutligen '>'
För att bli av med en Singel Färdighet eller ett Singel Föremål skriver man '<' följt av ett '-' därefter namnet på färdigheten eller föremålet och slutligen '>'
Exempel:
<+Guldmynt:10>
<-Guldmynt:5>
Observera att en färdighet eller föremål dock aldrig kan understiga 0 vad Du än skriver.

Alternativ (||)
För att specificera de olika alternativen använder man sig av '||'. Det får finnas högst (8) alternativ på en och samma plats.
Ett alternativ anges på så sätt att man först skriver '|' följt av ett eventuellt Alternativskrav (se nedan) därefter skrivs alternativstexten följt av '>:' därefter namnet på den platsen man skall hoppa till och slutligen '|'
Exempel på alternativ:
|Stå kvar!> STÅKVAR|
|Hoppa!> HOPPA|

Observera att det finns ytterligare en funktion där det är möjligt att slumpmässigt hoppa mellan (2) eller fler platser. Detta står beskrivet i de större exmplen nedan.

Alternativskrav ({})
För att ange kraven för att ett alternativ skall få visas använder man sig av '{}'. Alternativkravet skall skrivas strax höger om det första '|' i alternativet.
Exempel för Singel Färdigheter och Singel Föremål:
{Svärd} - Har du 'Svärd' syns alternativet.
{!Svärd} - Har du inte 'Svärd' syns alternativet.
Exempel för Multipel Färdigheter och Multipel Föremål:
{Guldmynt<5} - Har du mindre än 5 i 'Guldmynt' syns alternativet.
{Guldmynt=5} - Har du exakt 5 i 'Guldmynt' syns alternativet.
{Guldmynt>5} - Har du mer än 5 i 'Guldmynt' syns alternativet.
{!Guldmynt<5} - Har du inte mindre än 5 (dvs. har du 5 eller mer) i 'Guldmynt' syns alternativet.
{!Guldmynt=5} - Har du inte exakt 5 (dvs. har du allt annat än 5) i 'Guldmynt' syns alternativet.
{!Guldmynt>5} - Har du inte mer än 5 (dvs. har du 5 eller mindre) i 'Guldmynt' syns alternativet.

TIPS

Musik
Det är möjligt att ha bakgrundsmusik i äventyret om man sparar en midi-fil med samma namn som solo-filen i samma katalog som äventyret.

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

  1. Börja med att skissa hela äventyret på papper. Där Du har alla hopp utritade och den grundläggande texten för varje plats.

  2. Nu kan Du börja skriva in det som du skissat med en ordbehandlare som klarar av att spara i text (*.txt) format.

  3. Efter Du gjort detta kan Du utveckla texten för alla platserna.

  4. Nu kan Du kompilera din text fil med Solo Kompilator 2.0 och sedan är det bara att sätta igång att spela och/eller skicka in det till oss så vi andra också får ta del av ditt spännande äventyr.

EXEMPEL

Ex 1:
Titel: Drömmarnas Väktare
Författare: Somewhere Far Away
¤Klättra = MFÄ
¤Dolk = SKF
¤Guldmynt = MKF
//¤Rep = SKF
¤Sår = SAF

I exemplet ovan har färdigheterna och föremålen som skall förekomma i äventyret deklarerats. Titel och författare har också angetts. Titeln på äventyret är 'Drömmarnas Väktare' och författaren av äventyret är 'Somewhere Far Ayway'. Klättra är en färdighet av typen MULTIPEL, dvs 'Klättra' kan öka och minska i värde. Dolk är ett föremål som syns för spelaren och är av typen SINGEl, dvs antingen har spelaren 'Dolk' eller så har han inte det. Guldmynt är ett föremål som syns för spelaren och är av typen MULTIPEL, dvs värdet på 'Guldmynt' kan öka och minska. Man kan ha fler än ett 'Guldmynt'. 'Rep' kommer inte hanteras alls eftersom det är kommenterat. Slutligen så är 'Sår' ett föremål som inte ses av spelaren och är av typen SINGEL.

Ex 2:
[OLDAGAR]
Du fortsätter gå längs vägen, så plötsligt får du syn på en man på häst komma ridande mot dig. När han inte är mer än tio meter ifrån dig så hoppar han av hästen och springer emot dig med öppna armar. Nu kan du se vem det är. Det är din gamle vän Oldagar.
"Min käre vän", säger han, och omfamnar dig, "inte kunde jag väl drömma om att finna dig så här långt från dina trakter. Du måste vara alldeles slut. Följ med mig hem och vila ett slag, jag bor alldeles vid utkanten av skogen".
Vad gör du?
|Du följer med Oldagar hem till sig> STUGAN|
|Du tackar nej och fortsätter längs vägen> VÄGEN|

I exemplet ovan så kommer endast texten mellan "Du fortsätter gå" och "Vad gör du?" att synas. "Platsen" kallas för OLDAGAR och används bara för "hoppen". I det ovanstående alternativet finns det även (2) alternativ, nämligen "Du följer med Oldagar hem till sig" då du kommer att "hoppa" till STUGAN och "Du tackar nej och fortsätter längs vägen" då du kommer att "hoppa" till VÄGEN.

Ex 3.
[VÄGEN]
Du tackar Oldagar för erbjudandet, ni tar farväl och hoppas bägge att ni kommer att återses inom en snar framtid.
Du har säkert gått i ett par timmar innan du ser slutet av skogen. Då får du plötsligt höra röster inifrån skogen och du bestämmer dig för att gå och undersöka vad det är. Du har knappt gått mer än ett par meter från vägen in i skogen innan något rycker tag i foten på dig och drar upp dig i det närmaste trädet.
"En fälla," tänker du när du märker att du hamnat i ett nät och hänger och dinglar ett par meter ovanför marken.
|{!Dolk}Försök slita dig loss.> #50# FRI : #50# FÅNGAD|
|{Dolk}Skär dig loss med dolken.> FRI|

I exemplet ovan så kommer endast texten mellan "Du tackar Oldagar" och "meter ovanför marken." att synas. "Platsen" kallas för VÄGEN och hit skulle du kommit om du valt Alternativ 2, "Du tackar nej och fortsätter längs vägen", i Exempel 2. I det här exemplet finns det också (2) alternativ nämligen "Försök slita dig loss." och "Skär dig loss med dolken" men det är bara ett av alternativen som kommer synas åt gången. Om du inte har 'Dolk' kommer det första alternativet att synas, men har du 'Dolk' kommer det andra alternativet att synas. Om du inte har 'Dolk' och kommer hit så är det 50% chans att du "hoppar" till FRI och 50% chans att du hoppar till FÅNGAD. Chansen att du kommer till de olika ställen fastställs genom att alla siffror läggs ihop. I detta fallet (50 + 50 = 100). Chansen att du kommer till ett ställe är sedan 50/100 respektive 50/100. Du kunde alltså lika gärna skrivit 1 istället för 50 på de olika numrena i exemplet ovan då skulle chanserna blivit 1/2 som ju är det samma som 50/100. Om Du istället skrivit 3 på den första och 5 på den andra. Då skulle det varit 3/8 att du "hoppade" till FRI och 5/8 att du "hoppade" till FÅNGAD. Om du har 'Dolk' när du kommer hir "hoppar" du till FRI vad som än händer.

För Dig som vill ha ett helt soloäventyr som fortfarande inte är kompilerat för att se hur det är gjort skall ladda ner filen nedan.

Exempel.zip (2 kb) - Filen är komprimerad med programmet WinZip så om inte har WinZip skall du ladda ner WinZip 8.0 under Solo 2.0 i SoloMenyn.

Copyright 1997-2000 Somewhere Far Away